Link Holding-Duyurular

 

LİNK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

 

Şirketimizin 09.09.2019 tarihli toplantısında (Karar No: 2019/04) toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • Şirketimizin 5.500.000 Türk Lirası tutarındaki nominal/ödenmiş sermayesinin 2.058.541,00 Türk Lirası tutarındaki kısmına sahip bulunduğu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 209892-0 sicil numaralı ve 0609000682900011 MERSİS numaralı, halka açık Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında birleşilmesi,
  • Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ile 158'nci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 ile 20’nci maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, Şirketimizin tüm aktif ve pasifiyle devralan Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne kül halinde devrolunması suretiyle Devralma Şeklinde Birleşme usulünde gerçekleştirilmesi,
  • Birleşme işleminin Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulunun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilecek 30 Haziran 2019 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesi,
  • Birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, özel denetim raporu, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrası,
  • Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme işleminin Şirketimiz Genel Kurulu’nun onayına sunulması,

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak süreçle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09-9-2019